ЗА ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ
Лица завършили граждански училища се приемат на военна служба след провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице на основание чл. 4, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В заповедта се определят длъжностите за които се провежда конкурса, условията, редът, мястото и времето за провеждане на конкурса, длъжностното лице отговорно за провеждането на конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване. Конкурсът се обявява в агенцията по заетостта и  на интернет страницата на Министерството на отбраната. Кандидатите за професионални войници подават заявление във Военните  окръжия по местоживеене до длъжностното лице отговорно за провеждането на конкурса. Към заявлението прилагат необходимите документи съгласно условията на обявата.
 
Кандидатите за войници трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, а именно:
 • да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват.
 • да не са по-възрастни от 40 години;
 • да са годни  за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да нямат друго гражданство;
 • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";
 • да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
 • да са психологично пригодни.
 
Годността за военна служба се определя от военномедицински органи.
Психологичната пригодност за военна служба се определя от специализирани звена и органи по психологичното осигуряване.
Министърът на отбраната може да определи длъжности за войници (матроси), които да се заемат от лица с основно образование, когато за заемане на длъжността не се изисква достъп до класифицирана информация.
Министърът на отбраната може да определи длъжности за военнослужещи, които да се заемат от български граждани с двойно гражданство, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
 
Необходими документи за кандидатстване:
 • автобиография;
 • копие на диплома за средно или по-високо образование;
 • документ за трудов стаж (ако притежават такъв);
 • декларация, че лицето няма друго гражданство освен българско;
 • медицинско свидетелство, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Военномедицинска академия;
 • свидетелство за съдимост;
 • декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство;
 • свидетелство за правоуправление на МПС и други документи в съответствие с изискванията на конкурса.
 • Конкурсите се провеждат от назначена комисия за подбор на кандидатите, работеща с ясни и единни критерии при пълна прозрачност.
 
Конкурсът включва:
 • изпит по физическа подготовка за проверка на физическото състояние на кандидатите;
 • изпит-тест за обща култура;
 
Класирането на кандидатите  се формира като сума от:
 • входящ бал;
 • изпит по физическа подготовка;
 • изпит-тест за обща култура.
 
Входящия бал се изчислява, по утвърдена методика отчитаща притежаваната военноотчетната специалност, притежаваната гражданска квалификация, допълнителна квалификация, притежавано образование, оценката от диплома за средно (или по-високо) образование и трудовия стаж, придобит на кадрова или наборна военна служба в Българската армия.
Изпитът по физическа подготовка се провежда чрез определяне на качествата за сила (лицеви опори и коремни преси), ловкост (совалка 10 по 10 метра) и издръжливост (крос 1000 метра) оценяването се извършва по точкова система, съгласно нормативи определени в заповедта на министъра на отбраната.
Изпит за обща култура - Началникът на НВУ „Васил Левски” -                     В. Търново  организира разработването на тестовете за обща култура,  като всеки тест включва 100 въпроса.
 
За резултатите от класирането се изготвя протокол, в който кандидатите се класират според показаните резултати в низходящ ред.
Кандидатите се запознават с резултатите си от изпитите срещу подпис.
Спечелилите конкурса кандидати се явят във военното формирование за сключване на договор за военна служба и назначаване на длъжност.
През 2012 г. конкурси за прием на професионални войници не се предвиждат, поради предстоящите организационно-щатни промени в почти всички военни формирования на Сухопътните войски. През 2012 г. вакантните длъжности във военните формирования на Сухопътните войски ще се окомплектоват предимно от войници останали без длъжности от закриващите се и реорганизиращи се военни формирования.
В края на 2012 г. след приключване на реорганизацията на формированията от Сухопътните войски ще бъде изготвен анализ на вакантните длъжности за войници и ще се прецени необходимостта от обявяване на конкурс за набиране на войници.
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени