ЗА ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ

"Не си ли мислил, да станеш военен? Това е повече от една добре платена държавна работа, това е една почтена професия, която ще ти помогне да развиеш дисциплина, да повишиш квалификацията си, и да участваш в нещо по-голямо и значимо, ще служиш на страната си, както дядо ти и аз сме го правили. "

Така започва един от многото подобни разговори между бащи и техните пораснали деца в търсене на" правилната посока в житейския път ".

Тази рубрика има за цел да ви изясни това, което се крие зад много подобни разговори. Първите коментарите може би ще се въртят около това, че военната служба се е превърнала "просто в работа", но ние ще се опитаме да ви убедим, че тя наистина е призвание за разлика от много други професии.

Военната професия като призвание

Макар че последните тенденции за понижаване рейтинга на военната професия са тревожна, има достатъчно доказателства, че военният начин на живот остава призвание. Един от критериите за избор на тази професия е "чувството за отговорност към нещо по-голямо от индивида." Ако военнослужещ бъде попитан какво значение има за неговата работа общественото мнение, той ще отговори:

„Защитата на тази страна е твърде важна, за да бъде оставена в ръцете на обикновени наемници. Ако защитниците на нацията не са членове на една важна институция, като Армията и ако тази институция не е уважавана от данъкоплатците и политическите лидери, ако не се разбира същността на това, което военните правят в полза на родината си, то няма как да заспиваме спокойни с мисъл за бъдещето, защото сигурността на тази нация ще попадне в опасност. Уменията на професионалния военен в изкуството на войната, гарантират на гражданите на нашата нация, че могат да практикуват изкуството на мира, а това е необходимо условие за просперитета на всички други професии. ”

Качества необходими за военната професия?

1. Високо образовани - Военнослужещите получават много добро образование в специализираните висши военни училища на Министерството на отбраната, както и във висши и средни граждански училища.

2. Високо подготвени и силно мотивирани - Военнослужещите в редовете на Сухопътните войски са един от най – важните национални източници на високо подготвени и силно мотивирани служители.

3. Широк кръг от професионални умения - С технологичната модернизация на Въоръжените сили на БА, на военните оперативни системи: за командване и управление, административна, логистична, за разузнаване, на въоръжението и др., значителна част военнослужещи са обучени да ползват и управляват масиви от информация съсредоточени в големи бази данни.

4. Технически умения и инженерни специалности - Модерните въоръжени сили изискват високо ниво на технически умения и образователни стандарти за работа със сложни системи. В съответствие с тези изисквания е и техническата подготовка в армията. Ето защо мнозинството военни, завършили висшите военни училища и академии, притежават технически умения и инженерни специалности.

5. Хора с характер, дисциплинирани и със силно чувство за отговорност - Военната служба произвежда хора с характер, дисциплинирани и със силно чувство за отговорност.

6. Мениджърски умения и умения да разрешават конфликти в динамична среда - В армията задачите са ясно дефинирани и от военнослужещите се очаква да покажат резултати. В системата на военната служба отговорността на офицерите и сержантите нараства пропорционално със заеманите длъжности и те придобиват правото да носят отговорност за големи групи хора. Ето защо хората с армейски опит притежават мениджърски умения и умения да разрешават конфликти в динамична среда.

7. Висока степен на отговорност за материалната собственост - Още в началото на военната си служба, те отговарят за държавна собственост със стойност за хиляди лева: танкове, бронетранспортьори, компютърни и скъпоструващи комуникационни системи и др. Това ниво на отговорност ускорява зрелостта на военнослужещите и ги превръща в лидери и мениджъри.

8. Гъвкавост и адаптивност – Службата в армията често е свързана със смяна на местоживеенето, ето защо хората от армията, свикват да приемат нови предизвикателства, нови места и хора. Привикнали са за работа в екстремални условия с високи натоварвания и трудни физико-географски условия, в рискова среда.

9. Стремеж към успех - Военната професия е една от най-“взискателните” професии. Интензивното военно обучение, което получава всеки военнослужещ, реализира високо мотивирани личности, които си поставят високи цели. Те се стремят да бъдат “Отлични” – “да бъдат всичко, което могат да бъдат”. Стремежът към успеха е основна характеристика на военната служба.

10. Военното обучение и опит изграждат проектно – ориентирано мислене с концентрация за изпълнение на сложни и многопосочни задачи. Конкурентната военна среда изисква да бъдат победители.

Изискванията на които трябва да отговарят българските граждани, които желаят да постъпят в редовете на Българската армия са следните:

- да  имат висше образование по специалността, за която кандидатстват - за офицерите, и средно или по-високо образование - за офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите);

- да не са по-възрастни от 40 години - за офицерите, 33 години - за офицерските кандидати и сержантите (старшините), и 32 години - за войниците (матросите);

-  да са годни  за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-   да  нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

-  да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

-  да са психологично пригодни.

Годността за военна служба се определя от военномедицински органи.

Психологичната пригодност за военна служба се определя от специализирани звена и органи по психологично осигуряване.

Министърът на отбраната може да определи длъжности за войници (матроси), които да се заемат от лица с основно образование, когато за заемане на длъжността не се изисква достъп до класифицирана информация.

Министърът на отбраната може да определи длъжности за военнослужещи, които да се заемат от български граждани с двойно гражданство, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Необходимите курсове и обучения, през които трябва да премине всеки военнослужещ от съответната категория, за да подлежи на кариерно развитие:

Системата за следдипломна квалификация е основна част от подготовката за професионалното развитие и усъвършенстването на  офицерите, сержантите и войниците. Тя е неразделна част от военно образователната система, която осигурява непрекъснатост в подготовката на военнослужещите от Сухопътните войски.

Основната цел на системата за следдипломна квалификация е да поддържа и повишава квалификацията на военнослужещите през целия период на службата им.

            Чрез повишаването на квалификацията се усъвършенстват професионалните знания и умения на военнослужещите в съответствие с изискванията в длъжностните им характеристики, както и с настоящите и бъдещите задачи на Въоръжените сили.

Повишаването на квалификацията на военнослужещите от Българската армия е както доброволен акт на всеки един военнослужещ, така и отговорност на командирите за вземане на решение за по нататъшно развитие във военната кариера на съответния военнослужещ отговарящ на определени критерии.

            Придобиването и повишаването на квалификацията на военнослужещите от Българската армия се урежда с Наредба № Н-19/25.05.2010 г. „За условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях”, на основание на която се изготвя ежегодно регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени