МИСИИ И ЗАДАЧИ

Мисията изисква Сухопътни войски да притежават способности за изпълнение на дейности в подкрепа на развиващата се световна политика за сигурност и отбрана. В тази мисия се открояват следните основни задачи:

  • участие в международни операции в отговор на кризи извън територията на страната и за гарантиране на мира и сигурността;
  • участие в контрола над въоръженията и неразпространението на ОМП, мерки за укрепване на доверието и сигурността.

За изпълнението на тези задачи Сухопътни войски комплектоват, подготвят и предоставят определени формирования за изпълнение на международните договори, по които Р.България е страна.

Изпълнението на ангажиментите произтичащи от тази мисия изискват Сухопътни войски да притежават способности за оказване на съдействие на държавните и местните органи на властта в интерес на националната сигурност в мирно време. Задачите произтичащи от мисията са:

  • участие в защитата на критичната инфраструктура;
  • участие в борбата с организираната престъпност и трафика на наркотици, хора и оръжия;
  • оказване на помощ на държавната и местната власт по подготовка на населението, националното стопанство и територията на страната за реагиране при кризи с невоенен характер;
  • поддръжка и защита на населението, стопанство и територията на страната при кризи с невоенен характер;
  • оказване на помощ на държавната и местната власт по преодоляване на последствията от кризи от невоенен характер.

За решаване на тези задачи Сухопътните войски подготвят и поддържат различни по състав и предназначение формирования (в състава на които влизат механизирани, инженерни , ЯХБЗ и Е подразделения).

Тази мисия е основна за Сухопътните войски и изисква изпълнението на задачи и дейности, свързани с гарантирането на националния суверенитет и защита на териториалната цялост на страната, както и на страните - членки на Организацията на Северноатлантическия договор, в контекста на чл. V от този договор. Тя се осъществява чрез изпълнението на следните основни задачи:

  • отбраната на страната в системата за колективна отбрана;
  • участие в колективни отбранителни действия извън територията на страната ни;
  • участие в съвместни операции за борба с тероризма.
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени