На 18.07.2012 г. на територията на военно формирование 32990-Пловдив се проведе оперативно съвещание по спазване на лимитната и финансова дисциплина в Сухопътните войски за първото шестмесечие на      2012 г.

В присъствието на командирите на военни формирования, техните заместници и началниците на отдели и самостоятелни сектори в Командването на Сухопътните войски, съвещанието откри командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев. В своето обръщение към присъстващите, генерал-майор Василев обяви целите на съвещанието:

- да се извърши анализ на изразходваните финансови средства, разходите на ГСМ, електроенергия, вода, топлоенергия и бойни припаси, съгласно определените бюджети и лимити за първото шестмесечие на 2012 г.;

- причините за допуснати преразходи и да се набележат мерки за тяхното ограничаване, както и анализ на допуснатите инциденти във военните формирования на Сухопътните войски и да се вземат превантивни мерки за тяхното ограничаване и недопускане;

- анализ на проблемите, възникнали с реорганизацията на военните формирования от Сухопътни войски при разместването на личен състав през първото шестмесечие;

- анализ на дейностите за защита на класифицираната информация и резултатите от извършените проверки;

- да се анализират дейностите и проблемните въпроси, свързани с осъществяването на обществените поръчки в Сухопътните войски;

- да се проведе  дискусия с командирите на военни формирования и техните заместници по проблемни въпроси, като се набележат мерки за подобряване на резултатите и повишаване на способностите във военните формирования при ограничените ресурси, с които разполагат Сухопътни войски.

По така набелязаните от командира на Сухопътните войски генерал-майор Василев цели, доклади изнесоха началниците на отдели и самостоятелни сектори в командването на Сухопътните войски:

- доклад на тема: „Отчет на бюджета за първото шестмесечие и отчет на финансовата дисциплина” - полковник Дочко Олейников – началник на самостоятелен сектор „Финанси” ;

- доклад на тема: „Разходите на бойни припаси и изпълнение на  задачите по подготовката на войските” - полковник Петър Боиклиев – заместник - началник на отдел „Бойна подготовка на войските”;

- доклад на тема: „Анализ на проблемите при реорганизацията на военните формирования от Сухопътните войски през първото шестмесечие” - полковник Анатоли Димитров – началник на отдел „Личен състав”;

- доклад на тема: „Защита на класифицираната информация и резултати от извършените проверки” - полковник Димитър Димов – началник на самостоятелен сектор „Сигурност на информацията” ;

- доклад на тема: „Изпълнение на обществените поръчки за първото шестмесечие” - полковник Венелин Кънев – началник на самостоятелен сектор „Обществени поръчки” ;

- доклад на тема: „Анализ на дисциплината за първото шестмесечие” - полковник Росен Кльонтов – началник на сектор „Контрол на войсковата служба”;

В хода на съвещанието се проведоха редица дискусии по изнесените доклади и в резултат на анализа на проблемните въпроси, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев даде насоки за работа през второто шестмесечие и постави конкретни задачи за изпълнение:

- да се извърши прецизна инвентаризация на материалните средства, бойните припаси и въоръжението, с последващ контрол;

- командирите на военни формирования да извършат контрол на месечните планове и реално изразходваните ресурси в съответствие с отпуснатите лимити за финанси, ГСМ, бойни припаси и енергоносители;

- да се набележат мерки провеждането на занятия и стрелби за недопускането на пожари;

- да се организира почистването на войнишките паметници във връзка с честването на 100 години от Балканските войни;

- да се предоставя пълна информация на военнослужещите и цивилните служители при извършването на организационните промени във военните формирования;

- да се спазват стриктно мерките за защита на класифицирана информация;

- да се засили превантивната дейност на командирите на военни формирования за недопускане на инциденти.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени