Сведение за извършените дейности и изразходваните материали за изграждане на инженерното възпрепятстващо съоръжение на държавната граница от 24.03. до 30.03.2014 г., както следва:

1.       Състав на групата.

Личен състава участващ в операцията – 108 военнослужещи.

Техника – 48 единици.

 

2.       Изпълнени задачи:

През изтеклия период бяха извършени дейности по определяне местата на колоните и изкопаване на фундаменти за основни и второстепенни колони, монтиране на фундаменти за основни и второстепенни колони и бетониране, уширяване на фундаментите за основни и второстепенни колони, монтаж на спирала „БРУНО”, монтаж на оградна мрежа на второстепенна ограда и монтаж на пана.

Продължи дейността по прочистване на линията на инженерното съоръжение от скали, храсти и дървета.

 

2.1.    По доставка на материални средства.

Изпълнява се изготвения линеен график за подаване на заявки до изпълнителите.

Материалните средства се извозват към района на операцията – по график.

 

         2.2.    Организация на работа          по участъците (извършени дейности).

         2.2.1. Изкопаване на фундаменти за колони:

                   -        за периода 24.03. – 30.03.2014 г.                  – 1 746 броя;

                   -        от началото на втория етап на операцията  -   7 765 броя, разстояние в метри  - 19 415. 

 

         2.2.2. Монтиране на фундаменти за колони:

                   -        за периода 24.03. – 30.03.2014 г.                  –    645 броя;

                   -        от началото на втория етап на операцията   -  1 362 броя, разстояние в метри - 3 405.

 

         2.2.3. Изкопаване на фундаменти за портали:

                   -        за периода 24.03. – 30.03.2014 г.              –            0 броя;

                   -        от началото на втория етап на операцията -         15 броя.

 

         2.2.4. Монтаж на оградна мрежа за второстепенна ограда:

                   -        за периода 24.03. – 30.03.2014 г.              –        180 м;

                   -        от началото на втория етап на операцията -       985 м.

 

        

 

         2.2.5. Монтаж на спирала „Бруно” на второстепена колона в 5 реда:

                   -        за периода 24.03. – 30.03.2014 г.              –        370 м;

                   -        от началото на втория етап на операцията -       660 м.

 

2.3.    Изградено инженерно възпрепятстващо съоръжение – към 30.03.2014 г. има изградено инженерно възпрепятстващо съоръжение с дължина 377 метра.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени