Сведение за извършените дейности и изразходваните материали за изграждане на инженерното възпрепятстващо съоръжение на държавната граница от 17.02. до 24.02.2014 г., както следва:

1.       Състав на групата.

Личен състава участващ в операцията – 87 военнослужещи.

Техника – 37 единици.

 

2.       Изпълнени задачи:

         2.1.    На 17.02.2014 г. бяха подписани договорите за изпълнение на доставките по обособени позиции, между командира на Сухопътни войски и фирми – изпълнители.

         На 19.02.2014 г. беше направено обявяване в Регистъра на скалодовите договори на АОП в рамките на законовия 7 – дневен срок.

         На 20.02.2014 г. беше проведена среща на Ръководителя на операцията с представители на фирмата за доставка на бетон за запознаване с терена на трасето, подходите и вземане на решение от тяхна страна по организиране на доставката.

        

2.2.    По доставка на материални средства.

Изпълнява се изготвения линеен график за подаване на заявки до изпълнителите.

Материалните средства се извозват към района на операцията – по график.

         -        доставен и вложен инертен материал за укрепване и възстановяване на пътна настилка – 200 м3 .

На 19.02.2014 г. в складов района на военно формирование Ямбол, бяха приети първите доставки на материални средства – помощно оборудване, агрегати и инструменти.

На 21.02.2014 г. бяха получени 300 броя метални колове за помощната ограда.

         2.3.    Организация на работата по участъците (извършени дейности).

         2.3.1. Изкопаване на фундаметни за колони:

                   -        за периода 17.02. – 24.02.2014 г.     – 1 487 броя;

                   -        от началото на втория етап на операцията  -  2 870 броя  / 7 км. и 142 м.

         2.3.2. Изкопаване на фунадамети за портали:

                  -        за периода 17.02. – 24.02.2014 г.              –        5 броя;

                   -        от началото на втория етап на операцията -         7 броя.

         2.3.3. Работи се по подобряване на маршрут № 2 – отводняване, водостоци и насипване на разрушени участъци.

2.4.    Изградено инженерно възпрепятстващо съоръжение – към 24.02.2014 г. се работи по подготовка на трасето на инженерното възпрепятстващо съоръжение.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени