Строителни материали, строителни стомани и железарски изделия, бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни
НомерLF-2019-019
Вид на процедуратаПублично състезание
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 04.11.2019 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП02953-2019-0012
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 22:33Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 22:33Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 22:33Техническа спецификация по 1,2,3,4,5 и 6 обособени позиции с приложен списък „Строителни стомани и железарски изделия”
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 22:33Техническа спецификация по 7 и 8 обособени позиции с приложен списък „Строителни материали”
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 22:33Техническа спецификация по 9 обособена позиция с приложен списък „Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 22:33Документация за участие
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 22:33Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ15.10.2019 г. 00:29Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ19.10.2019 г. 01:24Разяснения
ИЗТЕГЛИ22.10.2019 г. 01:13Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
ИЗТЕГЛИ22.10.2019 г. 01:13Техническа спецификация по 8 и 9 обособени позиции с приложен списък „Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”
ИЗТЕГЛИ22.10.2019 г. 01:13Образци на документи /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.8 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.9/
ИЗТЕГЛИ29.10.2019 г. 01:29Разяснения
ИЗТЕГЛИ06.11.2019 г. 21:52Протокол №1 по чл. 54, ал. 1 - 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ15.11.2019 г. 22:43Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ26.11.2019 г. 23:09Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ26.11.2019 г. 23:09Протокол №3 по чл. 57, ал. 3 и чл. 58, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ26.11.2019 г. 23:16Окончателен протокол по чл. 60а от ППЗОП във връзка с чл. 181, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ26.11.2019 г. 23:16Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителни материали, строителни стомани и железарски изделия, бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”
ИЗТЕГЛИ18.12.2019 г. 22:45Решение за изменение на влязло в сила Решение № 3СВ – 9212/26.11.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителни материали, строителни стомани и железарски изделия, бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”
ИЗТЕГЛИ19.12.2019 г. 23:01Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ10.01.2020 г. 00:14Договор за доставка по осма обособена позиция
ИЗТЕГЛИ10.01.2020 г. 00:14Договор за доставка по девета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ10.01.2020 г. 01:04Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ20.02.2020 г. 22:53Обявление за приключване на договор
ИЗТЕГЛИ12.03.2020 г. 20:50Обявление за приключване на договор
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени