Резервни части и консумативи за автомобили/ППС
НомерLF-2019-016
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 17.09.2019 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП02953-2019-0010
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ12.08.2019 г. 21:43Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ12.08.2019 г. 21:43Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 20:35Обявление за поръчка публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 155-381791
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 20:35Техническа спецификация с приложен списък „Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 20:35Документация за участие
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 20:35Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 20:35Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ21.08.2019 г. 21:01Становище за осъществен контрол по чл. 323 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ23.08.2019 г. 20:41Разяснения
ИЗТЕГЛИ24.09.2019 г. 22:47Протокол № 1 по чл. 54, ал. 1– ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ02.10.2019 г. 22:55Съобщение за отваряне на ценови предложения
ИЗТЕГЛИ11.10.2019 г. 21:07Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ11.10.2019 г. 21:07Протокол №3 по чл.57, ал.3 и чл. 58, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ11.10.2019 г. 21:07Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ11.10.2019 г. 21:07Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 23:38Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ03.12.2019 г. 23:02Договор за доставка по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ03.12.2019 г. 23:02Договор за доставка по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ03.12.2019 г. 23:02Договор за доставка по трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ03.12.2019 г. 23:02Договор за доставка по четвърта обособена позиция
ИЗТЕГЛИ03.12.2019 г. 23:02Договор за доставка по пета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ03.12.2019 г. 23:02Договор за доставка по шеста обособена позиция
ИЗТЕГЛИ06.12.2019 г. 22:48Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ10.01.2020 г. 00:41Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
ИЗТЕГЛИ17.01.2020 г. 22:24Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
ИЗТЕГЛИ17.01.2020 г. 22:24Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
ИЗТЕГЛИ05.02.2020 г. 22:28Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
ИЗТЕГЛИ05.02.2020 г. 22:28Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
ИЗТЕГЛИ05.02.2020 г. 22:28Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени