Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар
НомерLF-2019-012
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 08.08.2019 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2019-0008
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 029223409
Документация
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 11:26Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 11:26Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 11:26Обявление за поръчка публикувано в ОВ на ЕС
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 11:26Техническа спецификация с приложени списък на потребителите и информация за общото потребление на активна ел. енергия за период от 12 месеца
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 11:26Документация за участие
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 11:26Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 11:26Единeн европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ19.07.2019 г. 10:35Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ16.08.2019 г. 12:43Протокол № 1 по чл. 54, ал. 2 – ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ29.08.2019 г. 10:27Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени