Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар
НомерLF-2019-012
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 08.08.2019 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП02953-2019-0008
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 029223409
Документация
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 21:26Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 21:26Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 21:26Обявление за поръчка публикувано в ОВ на ЕС
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 21:26Техническа спецификация с приложени списък на потребителите и информация за общото потребление на активна ел. енергия за период от 12 месеца
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 21:26Документация за участие
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 21:26Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ08.07.2019 г. 21:26Единeн европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ19.07.2019 г. 20:35Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ16.08.2019 г. 22:43Протокол № 1 по чл. 54, ал. 2 – ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ29.08.2019 г. 20:27Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ25.09.2019 г. 21:49Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ25.09.2019 г. 21:49Протокол №3 по чл.57, ал.3 и чл. 58, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ25.09.2019 г. 21:49Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ25.09.2019 г. 21:49Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар”
ИЗТЕГЛИ27.09.2019 г. 01:13Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ13.11.2019 г. 23:59Решение на Командира на Сухопътните войски, относно изменение на влязло в сила Решение № 3СВ – 7394/25.09.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия
ИЗТЕГЛИ15.11.2019 г. 19:49Съобщение по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
ИЗТЕГЛИ10.01.2020 г. 21:17Договор за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар
ИЗТЕГЛИ13.01.2020 г. 23:00Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ25.10.2021 г. 15:50Обявление за приключен договор
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени