Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар
НомерLF-2019-007
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 16.05.2019 г.
Състояние на процедуратаПрекратена
Обявление в РОП02953-2019-0005
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ11.04.2019 г. 21:25Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ11.04.2019 г. 21:28Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ11.04.2019 г. 21:30Обявление за поръчка публикувано в ОВ на ЕС
ИЗТЕГЛИ11.04.2019 г. 21:47Техническа спецификация с приложени списък на потребителите и информация за общото потребление на активна ел. енергия за период от 12 месеца
ИЗТЕГЛИ11.04.2019 г. 21:49Документация за участие
ИЗТЕГЛИ11.04.2019 г. 21:51Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ11.04.2019 г. 21:59Единeн европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ25.04.2019 г. 03:24Становище за осъществен контрол по чл. 323 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ09.05.2019 г. 22:29Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
ИЗТЕГЛИ30.05.2019 г. 04:31Обявление за възложена поръчка
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени