В изпълнение на годишния план на Командването на Сухопътните войски на 24 и 25.04.2012 г. в Националния военен учебен комплекс „Чаралица” се проведе  двудневен сбор на Служителя по сигурност на информацията в СВ  с началниците на административни звена по сигурност на информацията, завеждащите регистратури за класифицирана информация, регистратури за криптографски материали и регистратури на НАТО и ЕС от всички военни формирования в Сухопътните войски. В  откриването на сбора взе участие командирът на Сухопътните войски генерал – майор  Стефан Василев. Той приветства участниците, благодари им за професионализма, който проявяват по време на изпълнение на тяхната високо отговорна дейност и им пожела ползотворна работа.

Сборът премина под ръководството на Служителя по сигурност на информацията в Сухопътни войски, той и началник  на сектор „Сигурност на информацията” в Командването на Сухопътните войски полковник Димитър Димов. Темата на сбора беше „Защита на класифицираната информация в Сухопътните войски и предизвикателствата пред административните звена по сигурност на информацията през 2012 год.”. В сбора взеха участие представителите на Държавна агенция “Национална сигурност” Славчо Петров и Величка Баколова,  началникът на Оперативния архив на Българската армия  подполковник Васил .Ангелов,   майор Илиян Нинов от Техническия център по Сигурност на информацията във Въоръжените сили към комендантство – МО и  майор Петко Малинов  от сектор „Военно – географски”  в отдел операции на Командване на Сухопътните войски.

По време на сбора полковник Димитър Димов направи отчет на извършената през годината дейност и подробно разгледа предизвикателствата, пред които са изправени административните звена по сигурност на информацията в Сухопътните войски  при защита на класифицираната информация. Той посочи и направленията, по които трябва да се активизира тяхната дейност. По време на сбора, участниците разискваха  въпроси по документооборота,  проектите за изготвяне на нови документи, критериите и процедурите за сдаването на документите в Оперативния архив и други въпроси свързани с тяхната практическа дейност.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени